Tin tức

Quyết định số 728/QĐ-TCT-KDDVKH về việc "Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch cho cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể; đơn vị sản xuất; đơn vị kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình 2019 - 2022"

2019-11-08 14:45:32