Thay đổi đối tượng sử dụng nước

Khi thay đổi đối tượng sử dụng nước dẫn đến thay đổi đơn giá nước, khách hàng phải báo cho Đơn vị cấp nước để điều chỉnh. Nếu khách hàng không thông báo mà việc sử dụng sai đối tượng này gây thiệt hại cho Đơn vị cấp nước thì khách hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Đơn vị cấp nước, mức bồi thường bằng khoản tiền chênh lệch giá trong thời gian phát sinh sự thay đổi. Thủ tục bao gồm:

  • Hoá đơn tiền nước.
  • Đơn (theo mẫu).