Tin tức

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC NHIỆM KỲ 2020 – 2022

2020-03-13 17:14:56

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đúng quy trình, quy định.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức gồm có 81 đảng viên và 09 chi bộ trực thuộc.Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/ĐU của Đảng ủy công ty về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2022, BCH Đảng bộ công ty đã tập trung công tác lãnh, chỉ đạo, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở tiến hành Đại hội các Chi bộ, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định, gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên; bầu Chi ủy, Phó bí thư, Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

Hiện tất cả các Chi bộ đã tổ chức thành công đại hội trong tháng 03 năm 2020. Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng, thực chất những kết quả về phát triển mục tiêu kinh tế, xã hội đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, phản ánh công tác chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ; thể hiện đầy đủ, chặt chẽ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Người viết: Ngọc Ánh