Tin tức

HỘI THẢO “XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH NƯỚC TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0”

2022-12-17 15:17:26

Ngày 17 tháng 12 năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã cử đoàn cán bộ đi công tác tham gia chương trình Hội thảo “Xây dựng nguồn nhân lực ngành nước trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0” tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa.

Đây là chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã xác định “Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực Tổng công ty giai đoạn 2020-2030; chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo trên cơ sở chiến lược nhân sự lâu dài gắn với quy hoạch cán bộ; chú trọng đào tạo, đào tạo lại đội ngũ công nhân ngành cấp nước yêu ngành, lành nghề”.

Hội thảo đặt ra những vấn đề liên quan để từ đó thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra giải pháp để khắc phục các hạn chế và phát huy các mặt làm được để từ đó phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số của doanh nghiệp hiện nay.

 Ông Nguyễn Thanh Sử Phó Tổng Giám đốc công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV chia sẻ: “Với những vấn đề được đặt ra, có thể khẳng định rằng việc xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là công việc hết sức khó khăn, lâu dài và cần được thực hiện bằng nhiều giải pháp mang tính đồng bộ. Mỗi giải pháp có vai trò riêng và hướng đến giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Thiết nghĩ, qua việc chúng ta cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và cùng định hướng lại đúng và đủ các giải pháp để có thể triển khai thực hiện trong thời gian tới sẽ góp phần khắc phục được những tồn tại, hạn chế về công tác nguồn nhân lực hiện nay và xây dựng được nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu của tổng công ty và góp phần cùng Thành phố xây dựng đô thị thông minh”.

Người viết: Phong Vũ