Tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA 4 CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH NGÀNH NƯỚC VÀ CỤM THI ĐUA 2 CÔNG ĐOÀN NĂM 2022

2022-12-17 15:20:58

Ngày 17 tháng 12 năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã cử đoàn cán bộ đi công tác tham gia chương trình “Hội nghị Tổng kết Khối Thi đua 4 các đơn vị kinh doanh ngành nước và Cụm thi đua 2 Công đoàn năm 2022”.

Đây là Chương trình hoạt động Khối Thi đua 4 các đơn vị kinh doanh ngành nước năm 2022 đã được Khối Thi đua 4 thống nhất thông qua kỳ họp lần thứ nhất vào ngày 8 tháng 6 năm 2022.

Thông qua chương trình, Khối Thi đua 4 và Cụm thi đua 2 Công đoàn đã báo cáo các kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ và công bố kết quả chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022. Qua đó, rút ra được những kinh nghiệm quý báu nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong  các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Người viết: Phong Vũ