Tin tức

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NHỮNG NỘI DUNG CỐT LÕI, ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, CÁC KẾT LUẬN VÀ QUY ĐỊNH HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII).

2022-04-06 11:10:05

Ngày 05/4/2022, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các kết luận và quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Dương Hồng Đệ - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Đảng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đảng viên, Trưởng, Phó Phòng, Ban, Đội, Tổ trưởng sản xuất, Tổ trưởng Tổ Công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty.

 

Tại hội nghị, báo cáo viên đã quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

 

Sau Hội nghị, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức sẽ chủ động tập trung nghiên cứu quán triệt, nghiêm túc trong triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Trung ương. Với nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của các Kết luận và Quy định, các đồng chí đảng viên, công đoàn viên, đoàn viên thanh niên sẽ gương mẫu và tự giác thực hiện trách nhiệm trong công tác, góp phần cùng Đảng bộ và đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Người viết: Nguyễn Lê Phương Nhung