Tin tức

ĐĂNG KÝ DANH HIỆU VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020 KHỐI THI ĐUA 3 CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH NGÀNH NƯỚC

2020-05-08 11:43:00

Năm 2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức được giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua 3 với thành viên là 10 đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV. Ngày 07/05/2020, tại Trung tâm Hội nghị Emi Palace, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Lễ đăng ký danh hiệu và ký kết giao ước thi đua của Khối thi đua 3 các đơn vị kinh doanh ngành nước năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các Ông Dương Hồng Đệ – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT, Ông Nguyễn Thanh Sử – Phó Tổng Giám đốc TCT, Ông Lê Hữu Quang – Thành viên chuyên trách HĐTV TCT, Lãnh đạo các phòng, ban, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TCT cùng đại diện BGĐ các đơn vị kinh doanh ngành nước thuộc Khối Thi đua 3. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Hứa Trọng Nghi - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thay mặt Khối thi đua 3 cam kết  sẽ thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua như: sản lượng, doanh thu, gắn mới đồng hồ nước, tăng giá bán bình quân, giảm tỷ lệ thất thoát nước, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý ngành nước, duy trì tỉ lệ 100% hộ dân được sử dụng nước sạch; tăng cường hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Cũng tại hội nghị, các đơn đã đóng góp ý kiến, thảo luận cho các dự thảo kế hoạch, chương trình, thang điểm và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua khen thưởng năm 2020.

Trước khi kết thúc hội nghị, các đơn vị cũng thống nhất đăng ký các danh hiệu thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020, với các nội dung như sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy đến các đoàn thể chính trị, đảng viên, cán bộ, nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty. Nội dung phong trào thi đua bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố, của Tổng Công ty, đặc biệt chú trọng đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 07 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X”.

2. Tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua và nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, điển hình tiên tiến tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền nhân rộng trong toàn Tổng công ty, đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đơn vị, tạo cho phong trào thi đua giữa các đơn vị trong khối thi đua ngày càng mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

 

3. Khối thi đua 3 các đơn vị kinh doanh ngành nước tập trung vào các nhiệm vụ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 theo kế hoạch đề ra của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Tiếp tục tổ chức phong trào thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, lấy việc công khai minh bạch đơn giản thủ tục hành chính và bố trí cán bộ, nhân viên đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc làm khâu đột phá trong cải cách hành chính; đồng thời gắn với đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại đơn vị.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động thi đua trong Khối, bảo đảm việc sinh hoạt chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực, tạo sự lan tỏa rộng lớn giữa các đơn vị thi đua, ngày càng mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

5. Công tác xét khen thưởng kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng đơn vị và cộng đồng xã hội; chú trọng công tác phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, người lao động trực tiếp; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan và không đúng thành tích, không đúng đối tượng theo quy định.

6. Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong CB-NLĐ, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong đơn vị, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh năm 2020 của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 của Thành phố.

Người viết: Ngọc Ánh