Tin tức

Thông báo về việc miễn giảm tiền sử dụng nước sinh hoạt cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

2021-09-07 12:06:14

Kính gửi : Quý Khách hàng

Căn cứ:

-      Công văn số: 5257/VPCP-KTTH, ngày 01/08/2021 của Văn phòng Chính phủ về điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt;

-      Công văn số : 6220/VP-ĐT, ngày 13/08/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phổ về việc hỗ trợ tiền nước sử dụng nước sạch sinh hoạt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19;

-      Kế hoạch số: 2724/KH-UBND ngày 16/08/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

-      Công văn số: 3966/TCT-KDDVKH, ngày 25/08/2021 của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc giảm tiền sử dụng nước cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

-      Nghị quyết số: 20/NQ-CNTĐ-HĐQT, ngày 03/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cãp nước Thù Đức về việc miễn giảm tiền nước cho các đổi tượng bị ảnh hưởng Covid-19.

Để chia sẻ khó khăn với người dân trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biển phức tạp, Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc miễn giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân và hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 như sau:

1)    Đối với hộ người dân hộ nghèo, hộ cận nghèo, Bệnh viện dã chiến và các khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19

Hình thức hỗ trợ: Miễn 100% tiền nước (không thu phí)

-        Thời gian thực hiện: Từ kỳ 7 đến kỳ 12 năm 2021

Lưu ý: Các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến sẽ được xét miễn giảm theo thời gian thành lập trên quyết định của cơ quan có thẩm quyền ban hành

2)     Đối với người dân sử dụng nước cho sinh hoạt trên địa bàn phục vụ

-        Hình thức hỗ trợ: Giảm giá 10% tiền nước trên hóa đơn hàng tháng (kỳ);

-        Thời gian thực hiện: Trong 3 kỳ hóa đơn tiền nước, từ kỳ 9 đến kỳ 11 năm 2021.

3)     Đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp

-        Hình thức hỗ trợ: Giãn nợ tiền nước sử dụng.

-        Thời gian thực hiện: Giãn nợ trong 3 kỳ hóa đơn tiền nước, từ kỳ 9 đến kỳ 11 năm 2021.

Trân trọng thông báo.