Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

2014-04-22 08:05:39

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Sáng ngày 16/4/2014, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Trung tâm hội nghị Minh Thùy với sự tham dự của 65/244 cổ đông, sở hữu và đại diện 8.036.720 cổ phần, chiếm 94.55% tổng số cổ phần đang lưu hành. Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có sự hiện diện của ông Phan Văn Phùng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên, ông Trần Đình Phú – Tổng Giám đốc, ông Bạch Vũ Hải – Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Dụ – Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, ông Trần Xuân Chung – Kiểm soát viên, ông Dương Hồng Đệ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, bà Trần Thị Ngọc Luyến – Bí thư Đoàn Thanh Niên.

Tại Đại hội, ông Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT công ty đã trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014; ông Nguyễn Xuân Cầu – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013. Ông Huỳnh Tuấn Anh khẳng định: “Năm 2014, Công ty tập trung vào các vấn đề sau: Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông giao, và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty; Lập kế hoạch tài chính và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả; Tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng chiến lược phát triển của công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ Ban điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, cũng như đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của quý cổ đông. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó của các cổ đông, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân lao động cố gắng vượt qua khó khăn để giữ vững đà phát triển bền vững của công ty”.

Đại hội đã thông qua các nội dung chủ yếu như kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2014, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013... Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung thêm 04 thành viên mới vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Sau hai giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã nhất trí thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công ty trong năm 2014.

 

Người viết: Hạnh Nguyên