Tin tức

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

2022-06-12 09:02:26

Ngày 26/4/2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và trình các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid-19 nhưng với sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan như doanh thu đạt 1.034,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,015 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 12%/mệnh giá.

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2022 như sản lượng nước tiêu thụ 102.600.000 m, doanh thu tiền nước 1.178,774 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 33,763 tỷ đồng, tỷ lệ thất thoát nước 14,7% , cổ tức 12%/mệnh giá.

Với kết quả đạt được và những nỗ lực trên nhiều mặt công tác của năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng năm 2022 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả khả quan, trong đó bao gồm việc thực hiện tốt chỉ tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước, góp phần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả như sau:

1) Trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm:

-      Ông Nguyễn Tống Đăng Khoa

-      Ông Đặng Đức Hiền

-      Trương Khắc Hoành

-      Ông Nguyễn Công Minh

-      Ông Lê Trọng Thuần

-      Nguyễn Anh Tuấn

2) Trúng cử vào Ban kiểm soát gồm

-      Bà Nguyễn T,hị Ngọc Hạnh

-      Bà Trương Quế Hương

-      Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh

-      Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo

Tại Đại hội, Công ty đã bày tỏ lời tri ân đến Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động của công ty trong thời gian qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức được diễn ra theo kế hoạch và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông và bầu chọn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 để tiếp tục quản lý, điều hành công ty, đưa công ty phát triển ngày càng bền vững.

Người viết: Phạm Thị Thu Hương